Algemene leveringsvoorwaarden Phytonics bv

1. Definitie

In het hierna volgende wordt verstaan onder:

  • Phytonics: Phytonics bv
  • De klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Phytonics producten wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met Phytonics wenst te sluiten of sluit.

2. Toepasselijkheid

2.1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en alle overeenkomsten en leveringen van Phytonics, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst wederom schriftelijk worden bevestigd.

3. Totstandkoming

3.1. Offertes, in welke vorm dan ook, aan klanten dienen slechts tot informatie van klanten en gelden niet als aanbod van Phytonics.

3.2. Offertes zijn van toepassing zolang de voorraad strekt.

3.3. Een geplaatste bestelling geldt als onherroepelijk aanbod van de klant.

4. Prijzen

4.1. De door Phytonics opgegeven inkoopprijzen zijn exclusief BTW. De genoemde geadviseerde publieksprijzen zijn inclusief BTW.

4.2. Phytonics behoudt zich het recht voor om opgegeven inkoopprijzen en publieksprijzen zonder voorafgaande kennisgeving te verhogen, indien sedert de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de levering heeft plaatsgevonden, een kostenverhoging voor Phytonics is opgetreden, welke is veroorzaakt door wijziging van prijzen, tarieven, rechten, assurantiepremies, heffingen, belastingen of wisselkoersen. De klant wordt van de prijsverhoging op de hoogte gesteld en is bevoegd om binnen tien dagen na bekendmaking van de prijsverhoging de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

5. Levering

5.1. Levering van de gestelde producten geschiedt door afgifte van die producten aan het door de klant opgegeven afleveringsadres. Vanaf het moment van levering zijn de producten voor risico van de klant.

5.2. Bij het verzenden van uw pakket worden door Phytonics € 6,95 orderhandelings- en verzendkosten in rekening gebracht.

5.3. Bij leveringen buiten Nederland worden altijd orderhandelingskosten in rekening gebracht. Wij brengen u hiervan op de hoogte.

5.4. De leveringstermijn wordt door Phytonics altijd bij benadering opgegeven en is niet bindend. Overschrijding van de levertermijn brengt Phytonics niet in verzuim als bedoeld in artikel 83 van boek 6 BW.

6. Betaling

6.1. De betaling dient direct te geschieden met iDeal.

6.2. Indien betaling binnen de in artikel 6.1 gestelde termijn niet heeft plaatsgevonden, is de klant met ingang van de dag dat die termijn verstrijkt, over het gehele factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van de maand tot aan de dag der algehele voldoening.

6.3. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor Phytonics verbonden aan de invordering van aan haar verschuldigde bedragen komen ten laste van de nalatige klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag of niet tijdig voldane gedeelte daarvan, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

6.4. Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn hierboven is bepaald, heeft Phytonics te allen tijde het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de klant zekerheid stelt voor de betaling of dat de klant een door Phytonics te bepalen gedeelte van de koopprijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de levering, eerst op de klant over, wanneer hij al hetgeen hij op grond van deze of soortgelijke overeenkomsten aan Phytonics verschuldigd is, aan deze heeft voldaan.

7.2. De klant is verplicht de door Phytonics geleverde producten op te slaan op zodanige wijze, dat deze duidelijk kunnen worden onderscheiden als producten door Phytonics geleverd.

7.3. Bij gebreke van tijdige betaling is Phytonics gerechtigd de geleverde producten bij de klant terug te halen. De klant moet Phytonics daartoe in de gelegenheid stellen, op straffe van een boete gelijk aan de verschuldigde koopprijs.

8. Doorverkoop van de door Phytonics geleverde producten

8.1. Voor de door de klant te berekenen prijs van de door Phytonics aan de klant geleverde producten wordt verwezen naar de Phytonics-prijslijst met de geadviseerde publieks- en detailhandelsprijzen.

8.2. Verkoop door de klant van door Phytonics geleverde producten geschiedt in de originele, van Phytonics afkomstige, detailverpakking, zonder enige veranderingen daaraan of beschadiging daarvan.

9. Wanprestatie/overmacht

9.1. Indien de klant enige voor hem uit een overeenkomst met Phytonics voortvloeiende verplichting niet nakomt, heeft Phytonics het recht nakoming van al haar verplichtingen jegens de klant op te schorten en alle overeenkomsten met de klant geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding, maar zonder tot enige schadevergoeding jegens de klant gehouden te zijn. Al hetgeen de klant na ontbinding aan Phytonics verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

9.2. In geval van overmacht zal Phytonics gerechtigd zijn om te harer keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, of de bestelling te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding jegens de klant gehouden te zijn. Phytonics dient hiervan de klant terstond schriftelijk mededeling te doen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Phytonics onafhankelijke, ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd wordt, of waardoor de nakoming van de leveringsverplichting in redelijkheid niet meer van Phytonics gevergd kan worden. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, brand, storm, bliksem, overstroming, mislukking van de oogst, staking, stagnatie, epidemie of moeilijkheden bij de productie en/of bewerking door Phytonics of door een onderneming waarvan Phytonics grond- of hulpstoffen betrekt, of bij het eigen of door derden verzorgde transport, overheidsmaatregelen, zoals inbeslagneming, het niet-verkrijgen van vergunningen, in- en uitvoerverboden.

10. Reclames betreffende leveringen

10.1. Reclames over leveringen moeten binnen 24 uur na ontvangst aan Phytonics gemeld worden, onder opgaaf van redenen.

10.2. Reclames over artikelen met niet-zichtbare gebreken, waarvan de afnemer in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, moeten binnen acht dagen na constatering aan Phytonics gemeld worden, onder opgaaf van redenen.

10.3. Reclames over facturen moeten uiterlijk op de vervaldag aan Phytonics gemeld worden.

10.4. Na het verstrijken van de in artikel 10 1 t/m 3 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht de geleverde goederen en/of verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.

10.5. De goederen, waarop de reclames betrekking hebben moeten ter beschikking gehouden worden van Phytonics.

10.6. De goederen, waarop de reclame betrekking heeft kunnen alleen vervangen worden nadat deze aan Phytonics zijn geretourneerd.

10.7. Indien de reclame over de levering door Phytonics gegrond geacht wordt, worden de goederen uitsluitend teruggenomen indien en voor zover de goederen zich in de verpakking en in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd.

10.8. Indien de reclame door Phytonics gegrond wordt, behoudt Phytonics zich het recht het voor een eventueel gebrek te herstellen.

10.9. Indien de reclame over een levering door Phytonics gegrond geacht wordt, heeft de afnemer alleen recht de creditering tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten of vervanging of aanvulling van het gekochte. Er bestaat geen recht op schadevergoeding.

10.10. Reclames ontbinden de koopovereenkomst niet. Ze geven de afnemer niet het recht de betaling achterwege te laten of op te schorten, ook niet in het geval dat Phytonics op grond van redelijkheid de reclame heeft geaccepteerd en creditering, vervanging, aanvulling of herlevering zal plaatsvinden.

10.11. Reclames kunnen nimmer, ook niet wanneer deze tijdig gemeld zijn, aanleiding geven tot opschorting van betaling van eerdere leveringen, of van nog plaats te vinden levering of tot annulering van de overeenkomst.

11. Retourzendingen

11.1. Buiten de gevallen als bepaald in artikel 10 is Phytonics niet verplicht om de aan de afnemer geleverde goederen terug te nemen. Retourzendingen, welke zijn gedaan in strijd met het vorenstaande, worden voor rekening en risico van de afnemer door Phytonics in depot gehouden.

11.2. Retourzending - na gegrondbevinding van reclame - is voor rekening en risico van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Phytonics aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken, veroorzaakt of ontstaan aan de geleverde producten door schuld of toedoen van de klant of derden waarvoor de laatste aansprakelijk is.

12.2. In overige gevallen is Phytonics slechts aansprakelijk voor door de klant geleden schade, indien de klant of de benadeelde derde bewijst dat het ontstaan van de schade is te wijten aan schuld van Phytonics, haar medewerkers, werknemers of vertegenwoordigers. De omvang van de aansprakelijkheid van Phytonics voor de klant geleden schade is in deze gevallen beperkt tot het in de factuur vermelde bedrag van de koopsom.

12.3. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van door de afnemer bewezen opzet of grove schuld van Phytonics.

12.4. De aansprakelijkheid van Phytonics betreffende de levering vervalt indien de afnemer niet binnen de gestelde termijnen heeft gereclameerd.

12.5. Aansprakelijkheid vervalt eveneens, indien de afnemer niet overeenkomstig de instructies, en gebruiksvoorschriften, zoals die door Phytonics op de geleverde goederen vermeld zijn, heeft gehandeld of, indien de goederen zijn overgepakt dan wel in een andere staat dan de originele zijn verstrekt.

12.6. Indien de afnemer consument is, gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke bepalingen uit titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (productaansprakelijkheid).

13. Rechts- en Forumkeuze

13.1. Op de overeenkomsten tussen Phytonics en haar klanten is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Met inachtneming van artikel 100 Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voorvloeiend uit of samenhangend met een tussen Phytonics en haar klant gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat Phytonics het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de klant.

14. Merken en handelsnaam

14.1. De afnemer mag niet, tenzij met schriftelijke toestemming en op aanwijzing van Phytonics, gebruik maken van de handelsnamen, merken en verpakkingen, die in het handelsverkeer door Phytonics worden gebezigd.

14.2. De afnemer is gehouden nauwgezet de aanwijzingen van Phytonics ten aanzien van de gebruikmaking door Phytonics gevoerde handelsnamen, merken en verpakkingen te volgen.

14.3. Alle rechten voortvloeiende uit intellectuele en in industriële eigendom blijven bij Phytonics berusten.