Venkel (Foeniculum vulgare)

De wortelextract en de zaden hebben samen een ontgiftende en vochtafdrijvende functie bij het afslanken. Venkel helpt het herstel van de lever na beschadiging door alcohol. Venkel wordt toegepast om de menstruatie te reguleren. Het wordt ten zeerste aanbevolen voor diabetes, bronchitis en chronische hoest, en voor de behandeling van nierstenen, een aantal van deze chronische ziekten zijn gerelateerd aan de productie van radicalen betrokken bij de oxidatieve stress.

Een stoombehandeling van de zaden en het blad heeft een diepreinigende werking voor de huid. De etherische olie van 'bittere' venkel, Foenicum vulgare, kun je niet direct op de huid gebruiken. Die van 'zoete' venkel, Foenicum vulgare var. dulce, daarentegen wel. Epileptici moeten venkelolie niet gebruiken.

  • Gasverdrijvend
  • stimulatie bloedsomloop
  • bevorderd melkproductie
  • slijmverdunnend
  • koliek bij de baby
  • aandoeningen die verband houden met een hoog gehalte aan urinezuur.
  • medicinale toepassingen

Fennel seeds Venkelzaad

Fennel contains anethole , which can explain some of its medical effects: it, or its polymers , act as phytoestrogens . [ 10 ] Venkel bevat anethol , wat kan verklaren een deel van de medische effecten:, of van de polymeren , fungeren als fyto-oestrogenen . [10]

Intestinal tractdarmkanaal

Carminative properties of fennel are known from ancient times, as recorded in the Latin phrase " semen foeniculi pellit spiracula culi " [ 12 ] , which literally means " the fennel seeds make blow the arsehole ". Windafdrijvend eigenschappen van venkel zijn bekend uit de oudheid, zoals vastgelegd in de Latijnse uitdrukking "sperma foeniculi pellit spiracula Culi" [12] , wat letterlijk betekent "de venkelzaad maken blaast de aars".

Fennel can be made into a syrup to treat babies with colic (formerly thought to be due to digestive upset), but long term ingestion of fennel preparations by babies is a known cause of thelarche . [ 13 ] Venkel kan worden gemaakt in een siroop om baby's te behandelen met koliek (voorheen gedacht dat als gevolg van spijsverteringsproblemen), maar op lange termijn inname van venkel de voorbereidingen van de baby's is een bekende oorzaak van thelarche . [13]

For adults, fennel seeds or tea can relax the intestines and reduce bloating caused by digestive disorders [ citation needed ] . Voor volwassenen, venkelzaad of thee kunt ontspannen de darmen en vermindert een opgeblazen gevoel wordt veroorzaakt door aandoeningen van het spijsverteringsstelsel 

EyesEyes

In the Indian subcontinent, fennel seeds are also eaten raw, sometimes with some sweetener, as they are said to improve eyesight. [ citation needed ] Ancient Romans regarded fennel as the herb of sight. In het Indiase subcontinent, worden venkelzaad ook rauw, soms gegeten met wat zoetstof, zoals ze wordt gezegd dat het gezichtsvermogen te verbeteren.] Romeinen beschouwd venkel als het kruid van het gezichtsvermogen. Root extracts were often used in tonics to clear cloudy eyes. Root extracten werden vaak gebruikt in tonics tot bewolkt ogen wissen. Extracts of fennel seed have been shown in animal studies to have a potential use in the treatment of glaucoma . [ 14 ] Extracten van venkelzaad is aangetoond in dierstudies een mogelijke toepassing in de behandeling van over glaucoom . [14]

Blood and urineBloed en urine

Fennel may be an effective diuretic and a potential drug for treatment of hypertension . [ 15 ] [ 16 ] Fennel kan een effectieve diuretische en een potentieel geneesmiddel voor de behandeling van hypertensie zijn. [15] [16]

Breastmilk Moedermelk

There are historical anecdotes that fennel is a galactagogue , [ 17 ] improving the milk supply of a breastfeeding mother. Er zijn historische anekdotes die venkel is een galactagogue , [17] het verbeteren van de melkproductie van een borstvoeding moeder. This use, although not supported by direct evidence, is sometimes justified by the fact that fennel is a source of phytoestrogens, which promote growth of breast tissue. [ 18 ] However, normal lactation does not involve growth of breast tissue. Dit gebruik, hoewel niet ondersteund door direct bewijs, wordt soms gerechtvaardigd door het feit dat de venkel is een bron van fyto-oestrogenen, die de groei van borstweefsel te bevorderen. [18] Echter, normaal het geven van borstvoeding geen groei van het borstweefsel te betrekken. There is a single case report of fennel tea ingested by a breastfeeding mother resulting in neurotoxicity for the newborn child. [ 19 ] Er is een enkel geval verslag van venkel thee ingenomen door een borstvoedende moeder resulterend in neurotoxiciteit voor het pasgeboren kind. [19]

Other usesAndere toepassingen

Syrup prepared from fennel juice was formerly given for chronic coughs. Siroop bereid uit venkel sap werd vroeger gegeven voor chronische hoest. It is one of the plants which is said to be disliked by fleas , and powdered fennel has the effect of driving away fleas from kennels and stables. [ 20 ] Het is een van de planten waarvan wordt gezegd te worden gehaat door vlooien , en poedervormige venkel heeft het effect van weg te rijden vlooien van kennels en stallen. [20]

Liddell en Scott, een Grieks-Engels Lexicon, sv
^ Blamey, M. & Grey-Wilson, C. (1989). Flora of Britain and Northern Europe . ISBN 0-340-40170-2Blamey, M. & Grey-Wilson, C. (1989). Flora van Groot-Brittannië en Noord-Europa. ISBN 0-340-40170-2
^ a b Katzer's Spice Pages: Fennel ( Foeniculum vulgare Mill.)Katzer's Spice Pagina's: Venkel (Foeniculum vulgare Mill.)
^ Germplasm Resources Information Network: Foeniculum vulgareKiemplasma Resources Information Network: Foeniculum vulgare
^ Rombauer et.al. Joy of CookingRombauer et.al. Joy of Cooking
^ RHS Plant Finder 2008–2009 , Dorling Kindersley, 2008, p280RHS Plant Finder 2008-2009, Dorling Kindersley, 2008, P280
^ Common FennelGemeenschappelijke Venkel
^ "GlobalChefs "Fennel Pollen"" . http://www.globalchefs.com/article/archive/art021fen.htm ."GlobalChefs" Venkel Pollen "" . http://www.globalchefs.com/article/archive/art021fen.htm . Retrieved 2008-12-01 . Teruggewonnen 2008-12-01.
^ Deepika Sahu (10 May 2012). "The power of fiveDeepika Sahu (10 mei 2012). "De kracht van vijf
^ "Fennel and anise as estrogenic agents". J."Venkel en anijs als oestrogene stoffen". J. Ethnopharmacology . DOI : 10.1016/S0378-8741(80)81015-4 . PMID 6999244 . . Ethnopharmacology DOI : 10.1016/S0378-8741 (80) 81015-4 . PMID 6999244 .
^ a b M. M. Grieve, 1931. A Modern Herbal: The Medicinal, Culinary, Cosmetic and Economic Properties, Cultivation and Folk-Lore of Herbs, Grasses, Fungi, Shrubs & Trees with their Modern Scientific Uses . Grieve, 1931 A Modern Herbal:. De geneesmiddelen, culinaire, cosmetische en economische eigenschappen, Teelt en Folk-Lore van kruiden, grassen, schimmels, struiken en bomen met hun moderne wetenschappelijke toepassingen. Harcourt, Brace & Company Harcourt, Brace & Company
^ http://www.archive.org/stream/schoolofsalernum00regiuoft/schoolofsalernu...
^ Türkyilmaz Z, Karabulut R, Sönmez K, Can Başaklar A (November 2008). "A striking and frequent cause of premature thelarche in children: Foeniculum vulgare " . J.Türkyilmaz Z, Kan Karabulut R, Sonmez K, Başaklar A (november 2008). "Een opvallende en veel voorkomende oorzaak van voortijdige thelarche bij kinderen: Foeniculum vulgare" . J. Pediatr. Pediatr. Surg. 43 (11): Surg 43 (11).:
^ Agarwal R, Gupta SK, Agrawal SS, Srivastava S, Saxena R (2008).Agarwal R, Gupta SK, Agrawal SS, Srivastava S, Saxena R (2008). "Oculohypotensive effects of foeniculum vulgare in experimental models of glaucoma". Indian J. Physiol. "Oculohypotensive effecten van Foeniculum vulgare in experimentele modellen van glaucoom". Indian J. Physiol. Pharmacol. 52 (1): 77–83. PMID 18831355 . . Pharmacol 52 (1): 77-83. PMID 18831355 .
^ Wright CI, Van-Buren L, Kroner CI, Koning MM (October 2007). "Herbal medicines as diuretics: a review of the scientific evidence" . J Ethnopharmacol 114 (1): Wright CI, Van Buren-L, Kronen CI, Koning MM (oktober 2007) "Herbal geneesmiddelen als diuretica: een overzicht van de wetenschappelijke bewijs" J Ethnopharmacol 114 (1).:
^ El Bardai S, Lyoussi B, Wibo M, Morel N (May 2001).El Bardai S, Lyoussi B, Wibo M, N Morel (mei 2001). "Pharmacological evidence of hypotensive activity of Marrubium vulgare and Foeniculum vulgare in spontaneously hypertensive rat". Clin. "Farmacologische bewijs van hypotensieve activiteit van Marrubium vulgare en Foeniculum vulgare bij spontaan hypertensieve rat". Clin. Exp. Exp. Hypertens. 23 (4): 329–43. DOI : 10.1081/CEH-100102671 . PMID 11349824 . Hypertens 23 (4):. 329-43. DOI : 10.1081/CEH-100102671 . PMID 11349824 .
^ John K. Crellin, Jane Philpott, AL Tommie Bass (1989). A Reference Guide to Medicinal Plants: Herbal Medicine Past and Present .John K. Crellin, Jane Philpott, AL Tommie Bass (1989). een naslagwerk tot de medicinale planten: Herbal Medicine Past and Present . Duke University Press. ISBN 978-0-8223-1019-8 . http://books.google.com/?id=0JaqB07uTx4C . Duke University Press. ISBN 978-0-8223-1019-8 . http://books.google.com/?id=0JaqB07uTx4C . pages 207-208 blz. 207-208
^ Anne P. Mark (2000). The Complete Idiot's Guide to Breastfeeding .Anne P. Mark (2000). The Complete Idiot's Guide to Borstvoeding . Alpha Books. ISBN 0-02-863948-0 . http://books.google.com/?id=s5RSGLuMnnEC&pg=PA142 . Alpha Books. ISBN 0-02-863948-0 . http://books.google.com/?id=s5RSGLuMnnEC&pg=PA142 . page 142 pagina 142
^ Rosti L, Nardini A, Bettinelli ME, Rosti D (June 1994).Rosti L, Nardini A, Bettinelli ME, Rosti D (juni 1994). "Toxic effects of a herbal tea mixture in two newborns". Acta Paediatr. 83 (6): 683. DOI : 10.1111/j.1651-2227.1994.tb13115.x . PMID 7919774 . "Toxische effecten van een kruidenthee mengsel in twee pasgeborenen" Acta Paediatr 83 (6):.. 683. DOI : 10.1111/j.1651-2227.1994.tb13115.x . PMID 7919774 .
^ botanical.com - A Modern Herbal | Fennelbotanical.com - Een Modern Herbal | Venkel
^ Anise Seed Substitute: Caraway SeedAnijs Zaad Plaatsvervanger: karwijzaad